Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos
Försäkringskassan

En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Ansöka om ersättning
De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:

  • Ansökan om bostadstillägg
  • Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Ansökan om sjukersättning
  • Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
  • Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Beställa underlag inför årsredovisningen
Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Digitala tjänster Försäkringskassan 2021 PPT >>

Läs mer hos Försäkringskassan >>

 


 

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare

Den här sidan vänder sig till dig som är god man eller förvaltare för någon som får ersättning från oss. Här har vi samlat information som kan vara värd att känna till i din roll som ställföreträdare.

För enkelhetens skull skriver vi här i texten god man, men all information gäller oavsett om du är god man eller förvaltare.

Vi behöver en kopia på ditt förordnande

Du som är god man för en person som har ett ärende hos oss behöver skicka in en kopia på ditt förordnande. Det gör att vi kan kommunicera direkt med dig och att du får din huvudmans post från oss skickad till dig. Skicka kopian till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund

Du ansöker via blankett

Information om vilka ersättningar som kan vara relevanta för din huvudman hittar du på sidorna för privatpersoner. Om du ska ansöka om ersättning för din huvudman kan du tyvärr inte använda våra digitala tjänster. Du behöver istället fylla i en blankett och skicka till oss. Fyll helst i blanketten på datorn, skriv ut, signera och skicka till oss. Säkerställ också att du får med alla eventuella intyg som vi kan behöva.

Blanketter

När du skriver under gör du det på heder och samvete.

Underskrift på heder och samvete

Anmäl ändringar till oss

Det är din huvudman som är ansvarig för att anmäla ändringar till oss men du som god man omfattas av samma ansvar om du får kännedom om att något kring din huvudman ändras som påverkar personens rätt till ersättning, eller nivå på ersättning. Ändringar ska anmälas inom 14 dagar från att du får kännedom om ändringen. Du anmäler ändringen genom att fylla i en blankett för den ersättning som din huvudman har. Om vi inte får information om ändringarna kan din huvudman bli återbetalningsskyldig.

Blanketter

Om din huvudman har aktivitetsersättning eller sjukersättning

Ett beslut om aktivitetsersättning är alltid tidsbegränsat. Om din huvudman har aktivitetsersättning behöver du därför hålla reda på hur länge hen är beviljad ersättning. Om det är aktuellt att ansöka om en ny period behöver vi få ansökan i god tid innan beslutet upphör för att inte riskera att det blir ett glapp i utbetalningarna.

När din huvudman fyller 30 år upphör aktivitetsersättningen. Om din huvudman uppfyller kriterierna för sjukersättning behöver du ansöka om det i god tid innan aktivitetsersättningen upphör. Aktivitetsersättningen övergår inte automatiskt till sjukersättning och det kan ta upp till fyra månader att handlägga ansökan.

Aktivitetsersättning och sjukersättning

En person som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan också ha rätt till bostadstillägg. Det behöver du i så fall ansöka om separat. Bostadstillägg är inte samma sak som bostadsbidrag. Vi har tagit fram ett verktyg där du kan fylla i din huvudmans uppgifter och få ett preliminärt besked på om hen har rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg för personer med aktivitetsersättning eller sjukersättning

Beräkna bostadstillägg

Om din huvudman har handikappersättning eller merkostnadsersättning

 Om din huvudman har handikappersättning behöver du känna till att det i början av 2019 infördes ändringar som kan påverka din huvudmans ersättning. Mer information om ändringarna hittar du på sidan om handikappersättning.

Handikappersättning

Arvodet för god man kan räknas som en merkostnad både i handikappersättningen och i merkostnadsersättningen om det är din huvudman som själv betalar arvodet. Om det är någon annan som står för kostnaden, exempelvis kommunen, räknas arvodet inte som en merkostnad. Vi kan godta arvodet som kostnad först när det finns ett beslut om arvode. Ett arvodesbeslut kan godtas först när det ska betalas även om arvodet avser utfört uppdrag året innan arvodet fastställs.

För att beviljas merkostnadsersättning behöver din huvudman ha kostnader som överstiger en viss summa per år. Du hittar mer utförlig information om vad som räknas som merkostnader på sidan om merkostnadsersättning.

Merkostnadsersättning för vuxna

Om din huvudman har assistansersättning

Om din huvudman har personlig assistans kan det ingå i ditt uppdrag att skriva under räkningen varje månad innan den skickas till oss. När du skriver under räkningen innebär det att du på heder och samvete intygar att antalet timmar på räkningen stämmer med de timmar som din huvudman har fått assistans.

Assistansersättning för vuxna

Om din huvudman anställer sina egna assistenter behöver vi en fastställd identitet på varje assistent för att kunna betala ut assistansersättning för den tid som assistenten jobbat. Om assistenten saknar svenskt personnummer behöver vi därför en bestyrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetskort eller liknande identitetshandling.

Information för personer som anställer sina egna assistenter

Årsredovisning till Överförmyndarnämnden

När vi gör en utbetalning av skattepliktiga ersättningar, redovisar vi utbetalningen och avdragen skatt till Skatteverket. Vi redovisar till Skatteverket varje månad men vi gör inte någon årlig sammanställning av utbetalningar, varken för skattefria eller skattepliktiga ersättningar. Kontakta oss om du behöver underlag när du ska redovisa till Överförmyndarnämnden och be om ”summerade verkställda betalningar”.

Information om vilka ersättningar som är skattepliktiga och skattefria hittar du på sidan ”Om skatt”.

Om skatt

Om du upptäcker oegentligheter

Om du i din roll ser något som inte verkar stämma, exempelvis om du misstänker att en person eller ett företag får ersättning som personen eller företaget inte har rätt till kan du anmäla det till oss så utreder vi. Du hittar mer utförlig information på sidan ”Om du misstänker bidragsbrott”.

Om du misstänker bidragsbrott

Vanliga frågor

Varför ska jag som god man skriva under räkning och tidredovisning för min huvudman?

En person som har beviljats assistansersättning ska lämna in räkning och tidredovisning till Försäkringskassan som bekräftelse på att personlig assistans har utförts. Vi behöver underlaget för att betala ut assistansersättningen. Om din huvudman saknar egen rättshandlingsförmåga är det du som ställföreträdare som ska underteckna räkning och tidredovisning. När du skriver under intygar du att du lämnar uppgifter på heder och samvete.

Vi vet att det kan vara svårt som ställföreträdare att kontrollera att assistans har utförts i den omfattning det är tänkt men vi förutsätter att du i kontakt med eller besök hos din huvudman kan bilda dig en uppfattning av om personlig assistans är utförd enligt aktuella beslut. Till räkningen för assistansersättning kan du därför bifoga en bilaga med en kortfattad redovisning av situationen. På så sätt får vi ett underlag för att bedöma om assistans har utförts och underskriften kan uppfylla kravet på heder och samvete, förutsatt att du kan stå för det som står. Exempel på en sådan redovisning kan vara:

”Jag har besökt min huvudman vid x tillfällen under perioden xx och då har personlig assistans utförts/assistenter varit på plats. Min huvudman verkar få den assistans som är beviljad och jag har inte fått någon signal, vare sig från huvudmannen eller någon annan, på att assistansen inte verkar utföras. Det finns inget som tyder på felaktigheter eller brister gällande assistansen. Jag bedömer att assistansen har utförts utifrån det jag har sett och kan kontrollera inom ramen för mitt ställföreträdarskap”.

Om du misstänker att assistanstimmar inte har utförts, bör du vidta lämpliga åtgärder utifrån din huvudmans bästa.

Du kan läsa mer om att, som god man, lämna uppgifter på heder och samvete i Sveriges kommuner och regioners nyhetsbrev.

SKR:s nyhetsbrev till överförmyndare juni 2019

All ovan information finns här >>