VÄLKOMMEN TILL FGF

FGF:s uppgifter

Vi har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag

Vi ger våra medlemmar service med kostnadsfri rådgivning i enklare handläggningsfrågor   Vi förmedlar kontakter med erfarna personer som anlitas i mer komplicerade ärenden, som berör en huvudman eller god man

Vi har kontakt med överförmyndarförvaltningen och kommunala organ för ömsesidig information

Vi sprider aktuell information till medlemmarna  

Vi informerar om lagstiftning,
förordningar med mera som berör medlemmarna

 

Vi anordnar sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar med representanter från bland annat myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer, socialsekreterare och patientföreningar

Vi bevakar gode mäns, förvaltares och förmyndares generella arvoden

Vi tillhanda håller en olycksfallsförsäkring samt möjliggör individuell ansvarsförsäkring