VÄLKOMMEN TILL FGF

FGFs uppgifter

Vi har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag

Vi ger våra medlemmar service med kostnadsfri rådgivning i enklare handläggningsfrågor

Vi förmedlar kontakter med erfarna personer som anlitas i mer komplicerade ärenden, som berör en huvudman eller god man

Vi har kontakt med överförmyndarförvaltningen och kommunala organ för ömsesidig information

Vi sprider aktuell information till medlemmarna

Vi informerar om lagstiftning, förordningar med mera som berör medlemmarna

Vi anordnar sammankomster med föredrag och diskussioner samt informationsträffar med representanter från bland annat myndigheter, institutioner, vårdpersonal, kuratorer, socialsekreterare och patientföreningar

Vi bevakar gode mäns, förvaltares och förmyndares generella arvoden

Vi tillhanda håller olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring

Se filmen ”Det finns personer som
har svårt att klara sin vardag själva”

Filmen är framtagen av Göteborgs Stad och FGFs ordförande Lena Andersson medverkar.

Vasa Flytt Göteborg
AML Städ
Vasa bouppteckning Begravning
seniorglädje
Fastighetsformedlingen Väst