Försäkring för Gode Män & Förvaltare

Försäkring för Gode Män & Förvaltare

Vår Ansvarsförsäkring har fått ny försäkringsgivare och utökats med kris-och överfallsförsäkring.

Den tidigare försäkringsgivaren har velat höja premierna kraftigt eller avsluta samarbetet med RGMF på grund av för lågt antal anslutna medlemmar. Därför har vi upphandlat ny försäkringsgivare, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) erbjuder anslutna God Mans föreningars medlemmar Godmansförsäkring®. Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag.

Försäkringen omfattar:
1. Allmänt ansvar för sak & personskada enligt skadeståndsrättsliga regler samt
2. Skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att:
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller av annan
• betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.

3. Krisförsäkring
4. Överfallsförsäkring

Är du intresserad så kontakta Anders Gabre 070-575 81 51.
Premien är 200 kr/år.